Privacy verklaring

Welkom op de website van Kamagra4all.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de (persoons)gegevens die via de website worden verzameld, waarom deze worden verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zullen zorg dragen dat alle (persoonlijke) informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat wij gegevens:
– Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
– Nooit met anderen zullen delen
– Zorgvuldig beveiligen

Indien er vragen zijn over onderwerpen die niet in deze privacyverklaring staan vermeld, of u heeft een klacht over manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, stuur dan een e-mail naar info@Kamagra4all.nl
Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Kamagra4all

Gebruikersgegevens

Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u op juiste manier te kunnen antwoorden.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Naast de hierboven genoemde gegevens verzamelen wij ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag op onze website. Deze gegevens gebruiken wij om de performance van onze website optimaal te houden voor de diverse apparaten en delen wij nooit te nimmer met derden.

Daarnaast verzamelen wij informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw (persoons)gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:

om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;

ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Kamagra4all bij een bestelling; om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;

om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

ter verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Kamagra4all zal nooit uw gegevens aan commerciële partijen (derden) verstrekken. Wij waarborgen uw privacy als klant. Bij ons kunt u zorgeloos en discreet uw erectiemiddelen bestellen.

Op welke wijze worden uw (persoons)gegevens beschermt?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verbinding is bij onze website tevens goed beveiligd. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@Kamagra4all.nl

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door Kamagra4all . Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ Kamagra4all.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie van het identiteitsbewijs zijn uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgeservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt door een zwart lijn/streep. Dit uiteraard ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk, tot uiterlijk vier weken na indiening van uw verzoek.

Als betrokkene willen wij u specifiek wijzen op de volgende artikelen uit de AVG:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie is vastgelegd;

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking betrekking heeft op

•het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

•het nakomen van een wettelijke verplichting;

•om redenen van algemeen belang, of

•voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

•u de juistheid van de gegevens ontkent;

•de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;

•we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

•tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van kamagra4all?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Kamagra4all heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van een advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Kamagra4all accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Kamagra4all heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via haar eigen website zijn verkregen.

Gebruik van cookies door kamagra4all

Kamagra4all gebruikt alleen technische en functionele cookies op www.Kamagra4all.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Middels Google Analytics hebben wij inzage tot bepaalde gegevens zoals bezoekersaantallen en meest bezochte pagina’s.

Wij hebben geen inzage in welke persoon of computer onze website bezoekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ten slot kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.