Bijsluiter Tadalafil

BIJSLUITER VOOR: TADALAFIL / VIDALISTA 20MG VIDALISTA 40MG VIDALISTA 60MG APCALIS ORAL JELLY 20MG TADAMIX 80MG EN SILDALIST 120MG

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

•Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

•Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter Tadalafil:

1.Wat is tadalafil en waarvoor wordt het gebruikt?

2.Wat u moet weten voordat u tadalafil inneemt.

3.Hoe wordt tadalafil /Vidalista  ingenomen?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u tadalafil /Vidalista?

6.Aanvullende informatie

TADALAFIL / VIDALISTA 20MG VIDALISTA 40MG VIDALISTA 60MG APCALIS ORAL JELLY 20MG TADAMIX 80MG EN SILDALIST 120MG

De werkzame stof is tadalafil. Elke tablet tadalafil /Vidalista bevat min. 20 mg tadalafil.

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.

Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), talk.

WAT IS TADALAFIL/VIDALISTA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Tadalafil/Vidalista wordt geleverd als licht gele filmomhulde tabletten en zijn amandelvormig. De Vidalista en tadamix tabletten zijn verkrijgbaar in stripverpakkingen die 10 tabletten bevatten. De apcalis oral jelly per 7 zakjes en de sildalist per 6 tabletten. Al onze tadalafil houdende producten zijn een generiek van cialis.

Tadalafil/Vidalista is voor de behandeling van mannen met een erectiestoornis. Dit is wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden voor een succesvolle geslachtsgemeenschap.

tadalafil / Vidalista behoort tot de groep van geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers van het type 5 worden genoemd. Na seksuele stimulatie helpt tadalafil/Vidalista de bloedvaten in de penis ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. Vidalista werkt ook indien u geen erectiestoornis heeft. Vidalista zal de erectie bevorderen d.m.v. meer bloedtoevoer in de aderen.die zich in de penis bevinden.

Het is belangrijk om te weten dat tadalafil/Vidalista niet werkt in afwezigheid van een seksuele stimulus. U en uw partner moeten weten dat er een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U tadalafil/VIDALISTA INNEEMT

Als u geneesmiddelen gebruikt die organische nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst/hartproblemen). Tadalafil toonde aan dat de effecten van deze geneesmiddelen worden versterkt. Vertel uw arts als u een geneesmiddel gebruikt dat nitraat bevat, of als u dit niet zeker weet.

•Als u ernstige hartproblemen hebt of onlangs een hartaanval hebt gehad.

•Als u onlangs een beroerte hebt gehad.

•Als u een lage bloeddruk hebt of een hoge bloeddruk die niet onder controle is.

•Als u overgevoelig (allergisch) bent voor tadalafil of voor één van de andere bestanddelen van tadalafil.

Pas goed op met tadalafil: Seksuele activiteit heeft een mogelijk risico voor patiënten met hartproblemen omdat het een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening heeft, dient u dat uw arts te vertellen.

Hieronder staan redenen vermeld waarom tadalafil/ Vidalista voor u niet geschikt kan zijn. Vertel uw arts wanneer een van deze redenen op u van toepassing is voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

•Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft.

•U heeft ernstige lever- of nierproblemen.

•U heeft ooit een gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente afname van gezichtsvermogen in één of beide ogen gehad.

Gebruik van tadalafil/VIDALISTA samen met andere geneesmiddelen:

In het algemeen dient u uw arts of apotheker in te lichten als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt omdat deze elkaar soms kunnen beïnvloeden. Dit is vooral belangrijk als u nitraten gebruikt omdat u geen Tadalafil/Vidalista mag gebruiken als u deze geneesmiddelen gebruikt. Een bepaald geneesmiddel dat een alfa-blokker wordt genoemd wordt soms gebruikt om hoge bloeddruk en een vergrote prostaat te behandelen. Vertel het uw arts als u behandeld wordt voor één van deze beide aandoeningen. Gebruik Tadalafil/Vidalista niet samen met andere geneesmiddelen als uw arts zegt dat u dat niet moet doen.

U dient Tadalafil / Vidalista niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een erectiestoornis.

Tadalafil/Vidalista is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of kinderen onder de 18 jaar.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Omdat duizeligheid is gemeld bij mannen die Tadalafil gebruikten in klinische studies, moet u bewust zijn van uw reactie op Tadalafil voordat u gaat autorijden of een machine bedient.

Hulpstoffen in Tadalafil tabletten

Informatie voor mannen die lactose, een van de hulpstoffen van Tadalafil / Vidalista, niet kunnen verdragen: Tadalafil/Vidalista bevat lactose en dient niet gebruikt te worden door patiënten met zeldzame erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

HOE WORDT TADALAFIL / VIDALISTA INGENOMEN:

VOLG BIJ INNAME VAN TADALAFIL / VIDALISTA NAUWGEZET DE INSTRUCTIES VAN UW ARTS. RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW ARTS OF UW APOTHEKER.

Tabletten tadalafil/vidalista moeten via de mond worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Tadalafil / Vidalista met of zonder voedsel gebruiken.

U kunt een tadalafil / Vidalista tablet tenminste 45 minuten voor seksuele activiteit innemen. tadalafil / Vidalista kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet. Daarom wordt Vidalista ook wel de WEEKENDPIL genoemd. Het is belangrijk te weten dat Tadalafil/Vidalista niet werkt als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner dienen samen tot voorspel te komen, net als wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken voor erectiestoornissen.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op de mogelijkheid om een erectie te krijgen. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw bloeddruk verlagen. Als u tadalafil/vidalista hebt ingenomen, of u bent van plan tadalafil/vidalista in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan versterken.

U mag tadalafil/vidalista NIET vaker dan eenmaal per dag gebruiken. Voortdurend dagelijks gebruik van tadalafil gedurende meer dan een paar dagen wordt sterk afgeraden, omdat de veiligheid van langdurig dagelijks gebruik niet is vastgesteld en ook omdat het effect van tadalafil/vidalista gewoonlijk langer dan één dag aanhoudt.

Wanneer u meer tadalafil heeft gebruikt dan u zou moeten:Vertel het uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan tadalafil / vidalista bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en een ontregelde spijsvertering. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn rugpijn, spierpijn, neusverstopping, blozen in het gezicht en duizeligheid. Gezwollen oogleden, oogpijn en rode ogen zijn soms gemeld. Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts.

Overgevoeligheidsreacties (inclusief huiduitslag) kunnen optreden. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat een langdurige en soms pijnlijke erectie optreedt na gebruik van tadalafil. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, neem dan direct contact op met uw arts.

Wanneer uw pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit dient u geen nitraten te gebruiken en onmiddellijk medische hulp te vragen.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Hartaanval, beroerte en onregelmatige hartslag zijn zelden gerapporteerd bij mannen die tadalafil gebruikten. De meeste, maar niet alle mannen waren bekend met hartproblemen voordat zij het geneesmiddel innamen. Het is niet mogelijk te bepalen of deze bijwerkingen direct gerelateerd zijn aan het gebruik van tadalafil/vidalista Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente afname van gezichtvermogen in één of beide ogen gehad is gerapporteerd.

Bij één diersoort werden effecten gezien die mogelijk kunnen duiden op aantasting van vruchtbaarheid. Navolgbare onderzoeken bij de mens suggereren dat dit effect onwaarschijnlijk is bij mensen.

HOE BEWAART U TADALAFIL / VIDALISTA :

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.

bijsluiter tadalafill blister vidalista

Kamagra 4all is dé officiële importeur van o.a. Kamagra van Ajanta Pharma en Cenforce van Centurion Laboratories uit India.
Bij ons bestelt u de originele Sildenafil ( Kamagra en Cenforce ), Tadalafil (Vidalista ), Dapoxetine en Vardenafil ( Vilitra / Valif ) houdende producten.